Privatlivspolitik

Golf Club Danois

Privatlivspolitik for Golf Club Danois

I forbindelse med dit medlemskab i Golf Club Danois behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter EU’s databeskyttelsesforordningens artikel 13 – GDPR – skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor opdateret Golf Club Danois’s privatlivspolitik pr. 25. maj 2018, så det fremgår tydeligt hvordan vi behandler dine data, når du er medlem af Golf Club Danois.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Golf Club Danois. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Golf Club Danois er dataansvarlig – kontaktinformation

Golf Club Danois er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Golf Club Danois.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Golf Club Danois, hvilket omfatter:

 • orientering om aktiviteter i klubben eksempelvis
  i nyhedsbreve
 • håndtering af adgang til spil ved klubbens
  turneringer
 • registrering af scores
 • turneringsplanlægning og -afvikling
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold
  til vedtægterne
 • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder
  opkrævning og registrering af betaling af kontingent
 • afholdelse af sociale arrangementer og
  sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • brug af fotos taget i forbindelse med klubbens
  turneringer og arrangementer
 • registrering og offentliggørelse af resultater,
  klubmestre og hole-in-one på hjemmesiden
 • udsendelse af
  spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi
  til statistik og lignende
 • hvis du som frivillig indtræder i Golf Club
  Danois bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, i et udvalg eller
  som turneringsleder vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon
  og billede (efter samtykke) blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i
  kommunikationen til medlemmer og andre steder, hvor det er relevant at oplyse,
  hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine
  personoplysninger følger af [1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b),
  idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig
  og klubben om et medlemskab af Golf Club Danois.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om alle medlemmer.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, familierelation samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub og golfhandicap.

Gæster og -spillere

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som golfhandicap.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • GolfBox
 • Økonomisystem
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Andre medlemmer i klubben
 • Sponsorer af klubbens arrangementer
 • Bank
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Fédération Française de Golf
 • Dansk Golf Union
 • Danske og udenlandske golfklubber i forbindelse med arrangementer
 • Offentlige myndigheder i Frankrig

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Golf Club Danois indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL’s – vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.cnil.fr

Klage til CNIL

Du har ret til at indgive en klage til CNIL, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder CNIL’s kontaktoplysninger på www.cnil.fr

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.