Vedtægter

Golf Club Danois

§ 1

Klubbens navn er GOLF CLUB DANOIS, Côte d’Azur.

Klubbens hjemsted er Nice.

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.

Klubben skal indgå aftaler med én eller flere golfbaner i regionen for såvel øvede som uøvede medlemmer, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 2

Klubben kan søge tilknytning til Dansk Golf Union og /eller Féderation Francaise de Golf.

§ 3

Såvel aktive som passive medlemmer kan optages. Det er en betingelse for at deltage i klubbens golfarrangementer at spilleren har gyldig licens i Féderation Francaise de Golf, i Dansk Golf Union (DGU) eller lignende gyldig licens i anden, nationalt godkendt, golfklub.

Som medlem kan optages enhver person med tilknytning til Danmark eller de øvrige nordiske lande. Medlemskab for personer, som ikke har adresse i Sydfrankrig skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen. Danske medlemmer skal dog til enhver tid udgøre mindst 85 % af medlemskredsen.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

§ 4

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Ved optagelse i klubben kan opkræves et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske i overensstemmelse med gældende udmeldelsesfrister.

Overgang fra passiv til aktiv kan ske, jfr. § 3, stk. 3..

Kontingent og indmeldelsesgebyr opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 5

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan ske når restancen er betalt.

Medlemskab er bindende for kalenderåret, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen til en 1. januar.

§ 6

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Region PACA inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske pr. e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Såfremt bestyrelsen ikke er i besiddelse af enkelte medlemmers e-mail adresser skal indkaldelse til disse medlemmer ske skriftligt.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Skriftlig afstemning skal ske såfremt bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer stiller krav herom.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  • 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr
  • 5. Forslag fra bestyrelsen
  • 6. Forslag fra medlemmerne
  • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 8. Valg af revisor og revisor-suppleant
  • 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 1. januar.

Forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen vedlægges indkaldelsen til generalfor-samlingen.

§ 8

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubbens tegnes af formanden og næstformanden sammen eller hver for sig i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 11

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 12

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer som vedhæftet fil til indkal-delsen til den ordinære generalforsamling.

§ 13

For golfspillet gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union´s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.

Afgørelse om eksklusion kan medlemmet kræve forelagt en generalforsamling.

Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

§ 14

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 2004 samt ændret på generalforsamlinger den 9. marts 2010, 16. marts 2012, 30. marts 2017 og 8. marts 2018.